517 519 705
Żłobek Miejski "Figielkowo" w Wojkowicach

Czy wiesz, że maluszek marznie znacznie szybciej niż dorośli?

Praca opiekuńczo wychowawcza oraz edukacyjna żłobka oparta jest na rocznym planie zajęć, który uwzględnia cele wychowania i nauczania, działania zorientowane na dziecko, aktualne pory roku, święta, uroczystości, tradycje żłobka, prace indywidualne oraz w małych zespołach, pracę z całą grupą, zajęcia otwarte dla rodziców oraz gry i zabawy twórcze.

ZAJĘCIA REALIZOWANE W ŻŁOBKU MIEJSKIM „FIGIELKOWO”

Zajęcia oparte są na zabawie, w której wplecione są elementy obserwacji czy uczestnictwa bezpośredniego dzieci w eksperymentach, kierowanych przez opiekunów. Forma zajęć umożliwia podopiecznym nabycia nowych wiadomości i umiejętności dotyczących otoczenia w którym żyją. Inspirowanie dzieci do wzbogacania  wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym czy modelowanie systemu wartości, poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia, to przewodnia koncepcja zajęć. Opiekunowie poprzez wzmacnianie ciekawości i samodzielności dzieci, kształtują odpowiednie czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne przez wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu. Rozwój poznawczy dziecka to głównie zwiększenie umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji docierających do maluszka z zewnątrz. Tempo rozwoju każdego dziecka zależy od jego indywidualnych możliwości, od środowiska w którym przebywa oraz od własnej aktywności i chęci.

Zajęcia oparte są na muzyce i jej elementach, jako środki pobudzania rozwoju dzieci poprzez wyrażenie ekspresji emocjonalnej oraz nawiązanie komunikacji niewerbalnej. Muzyka ma duży wpływ na emocjonalną sferę osobowości dziecka. Wyrabianie poczucia rytmu, ruch ciała, doskonalenie umiejętności rozróżniania dźwięków i ich odwzorowywanie oraz naśladowanie to tylko wybrane elementy zajęć muzycznych. Ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki wspomagają rozwój funkcji percepcyjno – motorycznych, usprawniają twórcze myślenie, oraz mają znaczący wpływ na poprawienie pamięci i koncentracji uwagi u dzieci. Główne założenie zajęć to zabawa z rytmem, melodią i ruchem.

Formuła zajęć plastycznych ma za zadanie pobudzać wyobraźnie oraz kształtować osobowość  dziecka. Dzieci są twórcze  z natury, dlatego należy w nich tę zdolności pielęgnować i rozwijać. Kształtowanie i rozwój umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozkwitu twórczości dziecięcej. Podczas zajęć wykorzystywane są różne techniki plastyczne tj. malowanie farbami za pomocą pędzla lub paluszków, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, lepienie w masach plastycznych, wydzieranki papierowe, kolarze, wykorzystywanie do prac plastycznych darów natury, artykułów spożywczych. Zajęcia plastyczne pobudzają zainteresowanie kształtem, kolorem oraz fakturą uwrażliwiają na światło, barwę, linię, ruch oraz przestrzeń u dzieci. Zajęcia wpływają  na motorykę i sprawność manualną dziecka pod kontrolą wzroku.

Ruch jest elementem, który kształtuje organizm człowieka i jego funkcje. Rozwija oraz wzmacnia wszystkie układy organizmu, wywierając wpływ na ich budowę i sprawność. Poprzez ruch dziecko ma możliwość poznania siebie samego, własnego ciała i możliwości. Zajęcia ruchowe w żłobku są szczególnie ważne dla kształtowania motoryczności dziecka. Maluszki w tym okresie rozwoju nabywają pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia tylko doskonalą. W okresie tym aktywność ruchowa przyczynia się do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, a umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej. Priorytetem zajęć ruchowych jest wykorzystanie ruchu jako narzędzie do wspomagania rozwoju psychoruchowego, płaszczyzny emocjonalnej oraz społecznej dziecka. Zajęcia zaspokajają ciągłą potrzebę ruchu dzieci przez twórczą zabawę.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!